Citat av Martin Luther King

Ickevåld

”Det är inte längre ett val mellan våld eller ickevåld i denna värld; det är ickevåld eller icke-existens.”

”Motstånd genom ickevåld gör det möjligt för oss att motsätta oss det orättvisa systemet och samtidigt älska dem som upprätthåller det.”

”Ickevåld är ett kraftfullt och rättfärdigt vapen. I själva verket är det ett unikt vapen i historien, som skär utan att skada och stärker personen som använder det.”

”Jag tror att obeväpnad sanning och villkorslös kärlek kommer att få sista ordet i verkligheten.

Fred

”Vi måste bruka vårt förstånd till att lika rigoröst planera för fred, som vi har gjort det för krig.”

”Om vi utgår ifrån att livet är värt att leva och att människan har rätt att
överleva, då måste vi hitta ett alternativ till krig.

”Sann fred är inte enbart frånvaron av konflikt, det är närvaron av rättvisa.”

”Fred är inte bara ett avlägset mål som vi söker, utan ett medel med vilket vi når målet.”

”Världsfred genom ickevåldliga medel är varken absurt eller omöjligt att uppnå.”

”Vi talar hängivet om freden, men på samma gång arbetar vi oförtrutet på att förbereda kriget.”

”Är inte fruktan en av de främsta orsakerna till krig? Vi säger, att krig är en följd av hat, men en noggrann undersökning ger denna följd: först fruktan, sedan hat, sedan krig och slutligen ett ännu mera glödande hat.”

Ekonomi och resurser

”Vad kan vi göra? Svaret är enkelt: föd de fattiga, kläd de nakna, hela de sjuka. Var kan vi förvara våra livsmedel? På nytt är svaret lika enkelt: I de skrumpna magarna på miljontals Guds barn, som varje kväll går hungriga till sängs, finns plats – utan lagringskostnader. Vi kan använda våra oerhörda materiella resurser för att sopa bort fattigdomen från jorden.”

”Vi har böjt knä inför vetenskapens gud, bara för att finna, att den har skänkt oss atombomben och framkallat fruktan och ångest, som vetenskapen aldrig kan mildra. Vi har böjt oss för penningens gud, bara för att komma underfund med att det finns sådana ting som kärlek och vänskap, vilka inte kan köpas för pengar.”

”Kapitalismen kan leda till en materialism lika farlig som den teoretiska materialism kommunismen lär.”

Kristendom och kyrka

”Finns det något som på ett mera gripande sätt avslöjar, att kyrkan står vid sidan om händelseutvecklingen i vår värld än hennes ställningstagande till kriget. I en värld, där vanvettet härskar i form av rustningar, svallande nationella känslor och imperialistisk exploatering, har kyrkan antingen uttalat sitt gillande av sådana företeelser eller också hållit sig förfärande tyst.”

”Om kyrkan är trogen mot sin uppgift, måste den kräva ett slut på kapprustningen.”

”Kristus skapade anden och motivationen medan Gandhi skapade metoden.”

”Men om kyrkan skakar av sig det beståndes bojor, återtar sin stora historiska uppgift och frimodigt och ihärdigt talar och handlar för fred och rättvisa, kommer hon att sätta människors hjärtan och sinnen i brand och i dem ingjuta en brinnande kärlek till sanning, rättvisa och fred.”

”Jag hade tidigt sett att den kristna doktrinen av kärlek genom den gandhiska ickevåldsmetoden var en av de starkaste vapen för de svarta i kampen för frihet.”

”Ingenstädes är den sorgliga tendensen till likriktning mera tydlig än inom kyrkan, en institution, som ofta har hjälpt till med att utforma, bevara och till och med välsigna det mönster som bygger på majoritetens åsikter. Kyrkans tidigare sanktionerande av slaveriet, rasåtskillnaden, krigen och den ekonomiska exploateringen vittnar om att kyrkan mera har böjt sig över världens än Guds auktoritet.”

”Visst behöver vi bedja om Guds hjälp och ledning i kampen för integration, men vi tar gruvligt miste, om vi tror, att segern kan vinnas enbart genom bön. Gud, som gav oss hjärnor att tänka med och kroppar att arbeta med, skulle motarbeta sitt eget syfte, om han lät oss genom bön få allt som kan komma genom arbete och intelligens.”

”Varje religion, som säger sig hysa omsorg om människornas själar men inte bryr sig om de sociala och ekonomiska förhållanden som bryter ned och fördärvar själen, är en oduglig religion, i behov av friskt blod. En sådan religion saknar förmåga att inse att människan är en varelse, som har fysiska och materiella behov.”

”Varje kristen, som blint ansluter sig till majoritetens åsikter och av blygsel och rädsla slår in på minsta motståndets väg för att vinna mängdens gillande, är en slav, intellektuellt och andligt ofri.”

”Den verkliga svagheten i föreställningen, att Gud skall göra allt, är dess falska uppfattning av både Gud och människan. Den gör Gud så absolut behärskande, att människan blir absolut hjälplös./…/ Att vänta att Gud skall göra allt, medan vi ingenting gör, är inte tro utan vidskepelse, den läxan måste vi lära oss.”

Blandat

”Ickesamarbete med ondska är lika mycket en moralisk plikt som samarbete med godhet.”

”Jag har upptäckt, att det högsta goda är kärleken. Den är universums innersta princip. Den är livets stora förenade kraft. Gud är kärlek. Den som har kärlek, har funnit nyckeln till den sanna verklighetens innebörd.”

”Vi måste snabbt gå från ett sakorienterat samhälle till ett personorienterat samhälle. När maskiner och datorer, profitbegär och egendomsrättigheter värderas högre än människor då kommer aldrig den enorma trillingen av rasism, materialism och militarism att kunna bekämpas.”